ZADRUŽNA PRAVILA

II. SKLEP O SPREJEMU ZADRUŽNIH PRAVIL

Na podlagi določil Zakona o zadrugah (ZZad-UPB2, Uradni list RS št. 97/2009)

so ustanovitelji na ustanovnem občnem zboru, dne 03.5.2016, na Vrhniki, sprejeli naslednja:

ZADRUŽNA PRAVILA

Peko kooperativa zadruge, za katero urejajo razmerja med zadružniki, zaposlenimi in ostalimi pravnimi in fizičnimi osebami s Peko kooperativa z.o.o.

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen

(1) S sprejemom Sklepa (akta) o ustanovitvi Peko kooperativa z.o.o. so ustanovni člani ustanovili pravno osebo s statusno obliko zadruge z omejeno odgovornostjo Peko kooperativa z.o.o.

(2) Zadrugo Peko kooperativa z.o.o. so člani ustanovili z namenom povezovanja vseh zainteresiranih za ohranitev slovenske tradicije, izkušenj in znanja  pri proizvodnji kakovostne obutve, oblačil in galanterije in izvajanja storitve vzdrževanja in popravil izdelkov s teh treh področij. Zadruga Peko kooperativa z.o.o. bo nastopala na trgu obutvene, galanterijske in oblačilne industrije in katere namen bo pospeševati gospodarske koristi svojih članov, kooperantov in koristi ter potrebe potrošnikov.

(3) Zadruga Peko kooperativa z.o.o. je organizacija vnaprej nedoločenega števila članov, ki ima namen pospeševati gospodarske koristi svojih članov, kooperantov zadruge in potrošnikov izdelkov ter temelji na prostovoljnem pristopu, svobodnem izstopu, enakopravnem sodelovanju in upravljanju članov.

II. STATUSNE ODLOČBE

2. člen

(1) Firma zadruge je: Peko kooperativa za proizvodnjo obutve, oblačil in galanterije, zadruga z omejeno odgovornostjo

(2) Skrajšana firma zadruge je: Peko kooperativa z.o.o.

(3) Sedež zadruge je: Stara Vrhnika 116, 1360 Vrhnika

(4) Zadruga ima žig, ki ga določi upravni odbor s posebnim sklepom.

(5) Zadrugo predstavlja in zastopa predsednik zadruge. V odsotnosti predsednika zadrugo zastopa podpredsednik zadruge.

3. člen

Peko kooperativa z.o.o. (v nadaljevanju: zadruga) upravlja s premoženjem, ki so ga zadružniki združili v zadrugi v namen investicijskih vlaganj, razvoja in oblikovanja, nakup repromateriala za proizvodnjo modne obutve, oblačil in galanterije ter reklamiranje in prodajo teh izdelkov in za pospeševanje koristi  zadružnikov.

4. člen

Dejavnost zadruge:

 

C15.200Proizvodnja obutveC14.110Proizvodnja usnjenih oblačilC14.120Proizvodnja delovnih oblačilC14.190Proizvodnja drugih oblačil, pokrival ter dodatkovC17.1Proizvodnja vlaknin, papirja in kartonaC17.11Proizvodnja vlakninC15.120Proizvodnja potovalne galanterije, sedlarskih in jermenarskih izdelkovC14.3Proizvodnja pletenih in kvačkanih izdelkovC22.190Drugi izdelki iz gumeC22.290Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih masG46.4Trgovina na debelo z izdelki za široko raboG46.41Trgovina na debelo s tekstilomG46.42Trgovina na debelo z oblačili in obutvijoG47.710Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z oblačiliG47.72Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z obutvijo in usnjenimi izdelkiG47.8Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicahG47.82Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah s tekstilijami in obutvijoG47.89Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagomG47.91Trgovina na drobno po pošti ali po internetuG47.9Trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnicS95.23Popravila obutve in usnjene galanterije

 

III. POOBLASTILA IN ODGOVORNOSTI

5. člen

(1) Zadruga ima v pravnem prometu s tretjimi osebami vsa pooblastila, za svoje obveznosti odgovarja z vsem svojim premoženjem.

(2) Člani zadruge ne odgovarjajo za obveznosti zadruge.

IV. ČLANSTVO V ZADRUGI

6. člen

/članstvo/

(1) Član zadruge lahko postane vsaka poslovno sposobna fizična oseba ali pravna oseba, ki ga upravni odbor sprejme v članstvo zadruge in vplača obvezni zadružni delež.

(2) Član zadruge je tudi vsakokratni singularni ali univerzalni naslednik člana zadruge, vendar mora pravni naslov, na podlagi katerega uveljavlja svoje pravice, ustrezno izkazati.

(3) Singularno nasledstvo članstva v zadrugi (s prodajno pogodbo, z darilno pogodbo) je možno le med člani zadruge.

7. člen

/pristopna izjava/

Pristopna izjava mora vsebovati ime in priimek oz. firmo pristopnega člana - zadružnika, stalno prebivališče oz. sedež, matično številko, davčno številko, datum, znesek in število deležev, ki jih je pripravljen prevzeti podpisnik kot član zadruge ter izjavo, da so mu znane določbe zadružnih pravil o odgovornosti članov za obveznosti zadruge.

8. člen

/sprejem v članstvo/

(1) Član zadruge postane avtomatično vsak, ki je vplačal obvezni delež v zadrugi in je izpolnil elektronski ali pisni obrazec ter potrdil, da je seznanjen s temi pravili zadruge.

(2) O sprejemu v članstvo odloča upravni odbor.

(3) Upravni odbor mora v skladu s 3. odstavkom 8. člena Zakona o zadrugah – ZZad-UPB1 (Ur.l. RS, št. 62/2007) v 60 (šestdesetih) dneh po prejemu pristopne izjave pisno obvestiti podpisnika pristopne izjave o sprejetju v članstvo oz. o morebitni zavrnitvi ter o dnevu sprejetja odločitve o sprejemu v članstvo ali morebitni zavrnitvi članstva.

(4) Če zadruga v roku iz prejšnjega odstavka tega člena ne obvesti podpisnika, se šteje, da je pristopna izjava sprejeta.

9. člen

/pritožbeni postopek na odločitev o članstvu/

(1) Kandidat za članstvo v zadrugi, kateremu je upravni odbor zavrnil članstvo, ima pravico do pritožbe na drugostopenjski organ zadruge.

(2) Drugostopenjski organ zadruge, ki je pristojen za reševanje pritožb iz tega člena, je občni zbor zadruge.

(3) Kandidat za članstvo ima pravico pritožbo iz tega člena poslati na nadzorni odbor zadruge v roku 8 (osem) dni po vročitvi obvestila o zavrnitvi sprejema v članstvo, pritožbo pa mora nasloviti na občni zbor zadruge.

(4) Nadzorni odbor zadruge preizkusi pritožbo ali je: - poslana pravočasno, - jo je vložila upravičena fizična ali pravna oseba.

(5) V primeru, kadar nadzorni odbor ugotovi, da je pritožba pravočasna in vložena po upravičeni osebi, skliče v roku 30 (trideset) dni občni zbor zadruge ter uvrsti na dnevni red odločanje o pritožbi.

(6) Odločitev občnega zbora zadruge o pritožbi je dokončna.

10. člen

/prenehanje članstva/

(1) Članstvo v zadrugi preneha z izstopom, izključitvijo, smrtjo fizične osebe, prenehanjem pravne osebe ali s prenehanjem zadruge.

(2) Članstvo posamezne fizične osebe preneha s smrtjo, vendar se upravičenje do članstva prenese na zakonitega dediča. Na podlagi pravnomočnega sklepa o dedovanju upravičenec pridobi status člana zadruge v istem obsegu, kot je pripadal pokojniku.

11. člen

/izstop/

(1) Član lahko izstopi iz zadruge na podlagi pisne odpovedi.

(2) Odpovedni rok je 3 (tri) mesece.

(3) Članstvo preneha s časom izteka odpovednega roka.

12. člen

/izključitev/

(1) Občni zbor lahko člana izključi iz zadruge, če namenoma ali iz hude malomarnosti huje krši obveznosti do zadruge:

- bistveno krši določila teh zadružnih pravil,

- če povzroči zadrugi večjo materialno ali nematerialno škodo; za večjo škodo se šteje škoda, ki predstavlja 5 (pet) % (odstotkov) letnega prihodka po bilanci preteklega leta,

- če neupravičeno izda poslovno tajnost zadruge,

- ravna v nasprotju s sklepi občnega zbora zadruge,

 - če bistveno ovira poslovanje zadruge, tako da drugi zadružniki ne morejo uveljavljati svojih zakonitih pravic,

 - v drugih primerih, določenih s temi pravili.

(2) Izključenemu članu se izplača vrednost deleža, ki se določi v skladu z 21. členom teh zadružnih pravil.

13. člen

Član je izključen, če ne izpolni dospele obveznosti za vplačilo prevzetega deleža niti v nadaljnjih 30 (tridesetih) dneh po pisnem opominu, ki mu ga je zadruga poslala s priporočenim pismom in je bil na to z opominom opozorjen.

14. člen

(1) Pred izrekom sklepa o izključitvi mora občni zbor dati članu možnost, da pojasni vsa dejstva in okoliščine, pomembne za odločitev.

(2) Sklep o izključitvi mora biti obrazložen.

(3) Izključeni član lahko zahteva varstvo svojih pravic pred pristojnim rednim sodiščem po prejemu sklepa občnega zbora o izključitvi.

15. člen

(1) Z dnem prenehanja članstva prenehajo upravljavske pravice in obveznosti, ne prenehajo pa premoženjsko pravne pravice in obveznosti, določene s pogodbo, zadružnimi pravili in zakonom.

(2) Premoženjsko pravne pravice in obveznosti izključenega zadružnika prenehajo z izplačilom vrednosti deleža izključenega zadružnika.

16. člen

/moratorij na članstvo in prepoved vpisa novih članov/

 (1) Občni zbor zadruge lahko sprejme moratorij na sprejemanje novih članov. V obdobju moratorija ni možno vpisati novih članov zadruge, možno pa je nadomestiti člana zadruge v primeru univerzalnega nasledstva na podlagi pravnomočnega sklepa o dedovanju oz. na podlagi ustreznega akta o univerzalnem nasledstvu pravne osebe.

(2) V času moratorija iz tega člena članom zadruge ni dovoljena prodaja deležev.

(3) Moratorij iz tega člena se sprejme s sklepom občnega zbora zadruge, v katerem mora biti opredeljeno tudi časovno obdobje oz. rok trajanja moratorija, ki ne sme biti daljši od 1 (enega) leta.

 (4) Moratorij iz tega člena se ne more podaljšati po izteku roka moratorija ter ne sme biti ponovljen brez upoštevanja prehodnega obdobja normalnega včlanjevanja in spreminjanja članstva najmanj 6 (šest) mesecev.

17. člen

/ustavitev vpisa novih članov/

(1) Občni zbor zadruge lahko sprejme prepoved vpisa novih članov. V obdobju prepovedi vpisa novih članov ni možno vpisati novih članov zadruge, možno pa je nadomestiti člana zadruge v primeru univerzalnega nasledstva na podlagi pravnomočnega sklepa o dedovanju oz. na podlagi ustreznega akta o univerzalnem nasledstvu pravne osebe.

(2) V času prepovedi vpisa novih članov je članom zadruge dovoljena prodaja deležev in predstavlja dovoljen način spremembe člana zadruge kljub prepovedi vpisa novih članov.

(3) Prepoved vpisa iz tega odstavka ni določena z rokom, temveč velja, dokler ni preklicana s sklepom občnega zbora zadruge.

V. ČLANSKI IMENIK

18. člen

/članski imenik/

(1) Zadruga vodi članski imenik, v katerega se vpisujejo ustanovitelji, nato pa drugi člani po vrstnem redu, kakor so bili sprejeti.

(2) V članski imenik se vpiše matično številko zadruge, enotno matično številko ter ime, priimek in bivališče oz. sedež člana, datum nastanka članstva, število deležev, ki jih je član vpisal, datum in znesek vplačila, datum in razlog prenehanja članstva ter datum izplačila deleža.

(3) Za vodenje članskega imenika je odgovoren upravni odbor zadruge.

19. člen

(1) Pristopne in odpovedne izjave ter druge listine v zvezi s prenehanjem članstva mora zadruga trajno hraniti.

(2) Vsak član, upnik zadruge ali druga oseba lahko zahteva vpogled v članski imenik ter izpisek na svoje stroške.

(3) Za vodenje evidenc iz tega člena je odgovoren upravni odbor zadruge.

VI. DELEŽI

20. člen

/Obvezni delež in rok za vplačilo/

(1) Vsak član zadruge mora vpisati in vplačati obvezni delež. Denarna vrednost obveznih deležev za člane zadruge je različna. Obvezni delež za člane znaša:

- za občine 5.000 evrov,

- za predsednika zadruge 3.000 evrov,

- za ostale javne zavode, društva in samostojne podjetnike 100 evrov,

- za gospodarske družbe 500 evrov (d.o.o., d.n.o., ...)

 - za fizične osebe 20 evrov.

(2) Član vplača delež v denarnem znesku, ki ga nakaže na račun zadruge.

(3) Član, ki je bil sprejet v članstvo, mora v 15-ih dneh po sprejemu v članstvu v celoti vplačati prevzeti delež.

(4) Ob popolnem vplačilu deleža mora zadruga izdati članu pisno potrdilo, pisne izjave o vpisu obveznih in prostovoljnih deležev pa trajno hraniti kot poslovne listine.

(5) Če član ne izpolni dospele obveznosti za vplačilo prevzetega deleža niti v nadaljnjih 30-ih dneh po pismenem opominu, ki mu ga je zadruga poslala s priporočenim pismom ali po elektronski pošti, in je bil na to opozorjen, se člana izključi iz zadruge.

(6) Če član ne vplača deleža v roku, določenem z zadružnimi pravili, dolguje zadrugi tudi zakonite zamudne obresti, ki začnejo teči od dneva, ko je bil član pisno opomnjen k plačilu.

21. člen

/Prostovoljni deleži/

(1) Član, ki je obvezni delež v celoti vplačal, lahko vpiše tudi enega ali več prostovoljnih deležev.

(2) Vpis prostovoljnih deležev se opravi s pisno izjavo (e-obrazcem), ki vsebuje datum vpisa in število prostovoljnih deležev ter osebne podatke člana.

(3) Vsak član - fizična ali pravna oseba - si lahko povečuje število prostovoljnih deležev postopoma z 10% neto cene od nakupa izdelkov zadruge.

(4) Član lahko s pisno izjavo odpove prostovoljne deleže z enakim odpovednim rokom in pod enakimi pogoji glede vračila kot veljajo za vračilo obveznih deležev.

22. člen

(1) Zadružni delež se revalorizira skladno z računovodskimi standardi.

(2) O vplačilu deleža izda zadruga članu pisno potrdilo.

(3) V času članstva v zadrugi član ne more zahtevati izplačila obveznega vplačanega deleža in ga ne more pobotati z obstoječo terjatvijo proti zadrugi.

(4) Občni zbor lahko odloči, da uvede moratorij za sprejemanje novih članov ali ustavi vpis novih članov do preklica ustavitve, vendar šele 6 (šest) mesecev po vpisu zadruge v sodni register. Moratorij ali ustavitev iz tega odstavka velja brez izjem.

23. člen

(1) Delež se vrne v višini, ki se jo določi na podlagi prejetih vplačil, pripisov dela dobička oziroma odpisov zaradi morebitne izgube, ki jo izkazuje letni obračun za leto, v katerem je prenehalo članstvo oziroma je bil izključen s sklepom.

(2) V primeru izstopa iz zadruge po 11. členu teh pravil se delež izplača po izteku odpovednega roka 3 (treh) mesecev oziroma, kadar v odškodninskem skladu ni zadostnih sredstev, od izteka 1 (enega) leta od izteka odpovednega roka. V primeru izključitve iz zadruge po 12. členu teh pravil se delež izplača v 1 (enem) letu od izteka poslovnega leta, v katerem je članstvo prenehalo. Če zadruga v tem času preneha delovati, ima nekdanji član oz. njegov dedič v postopku prenehanja enake pravice do zadružnega premoženja kot drugi člani, ki jim članstvo ni prenehalo.

(3) Do izteka roka za vračilo deleža zadruga nekdanjemu članu oz. njegovemu dediču ne sme vrniti deleža.

24. člen

Če občni zbor odloči, da se znižajo obveznosti članov glede odpisa ali omeji odgovornost članov za obveznosti zadruge, sklep učinkuje šele 1 (eno) leto po spremembi zadružnih pravil.

VII. PRAVICE IN OBVEZNOSTI ČLANOV

25. člen

Član ima pravico:

 - da je navzoč, daje predloge, razpravlja in odloča na občnem zboru,

- da voli in je lahko izvoljen v organe zadruge, da se udeležuje sej organov zadruge,

- da sodeluje z zadrugo pod enakimi pogoji kot drugi člani in ima pri tem prednost pred osebami, ki niso člani zadruge,

 - da je obveščen o vseh vprašanjih, pomembnih za uresničevanje članskih pravic in obveznosti,

- da je udeležen pri delitvi presežka v skladu s pravili in sklepi občnega zbora,

- da se mu vrednost vplačanih deležev revalorizira v skladu s sklepi občnega zbora in veljavnimi predpisi,

 - da se mu v roku, določenim s temi pravili, po prenehanju članstva izplača vrednost vplačanih deležev,

- da se mu dodeli del premoženja oz. izplača del vrednosti premoženja zadruge v primeru, če zadruga preneha.

26. člen

Obveznosti člana so, da vplača delež na način in v roku, določenim s temi pravili. V primeru stečaja zadruge zadruga poravna svoje obveznosti tudi iz deležev članov zadruge.

VIII. DELITEV PRESEŽKA

27. člen

/skladi zadruge/

(1) Delitev presežka zadruge se deli po tretjinah:

1/3 zadružniki – člani zadruge v sorazmerju glede na višino obveznih in prostovoljnih deležev tako, da se jim presežek izplača ali pa se jim povečajo prostovoljni deleži v zadrugi;

1/3 zaposleni zadruge glede na odgovornost delovnega mesta in uspešnost glede na sprotne ocene pristojnih;

1/3 skladi zadruge (investicije, razvoj, izobraževanje, rezerve).

 

(2) Delitev presežka se lahko opravi vsak mesec, na tri mesece, pol leta ali letno. O tem odloča občni zbor zadruge.

(3) Zadruga mora 5 % (pet odstotkov) letnega presežka nameniti za obvezni rezervni sklad.

(4) Obvezni rezervni sklad se lahko uporablja samo za poravnavo izgub v poslovanju, za ostale namene pa le v skladu z veljavnimi predpisi.

28. člen

(1) Zadruga lahko oblikuje tudi druge sklade kot so rezervni sklad, ki je deljiv med člane v primeru prenehanja članstva oz. prenehanja zadruge, sklad rizika, sklad za razvoj, sklad za izobraževanje, sklad skupne porabe zadružnikov.

(2) Sklep o oblikovanju sklada in namenu uporabe sklada sprejme občni zbor.

IX. ORGANI ZADRUGE IN STROKOVNA TELESA

29. člen

/organi in strokovna telesa/

Organi zadruge so:

- Občni zbor zadruge,

 - Predsednik zadruge,

- Upravni odbor zadruge,

- Nadzorni odbor zadruge.

30. člen

/občni zbor/

(1) Občni zbor je najvišji organ zadruge, ki ga sestavljajo vsi člani zadruge.

(2) Vsak član ima v skladu z načelom solidarne demokracije pri odločanju na občnem zboru 1 (en) glas.

(3) Občni zbor odloča:

- o sprejemu zadružnih pravil, njihovih spremembah in dopolnitvah,

- o sprejemu letnega obračuna, uporabi presežka in poravnavi izgube,

- o izvolitvi in odpoklicu predsednika in podpredsednika zadruge,

 - o izvolitvi in odpoklicu izvršilnih članov upravnega odbora,

 - o izvolitvi in odpoklicu nadzornega odbora,

 - o imenovanju vršilcev dolžnosti,

- o sprejemu programa dela in določa splošne okvire poslovne politike zadruge,

- o statusnih spremembah in prenehanju zadruge,

 - o izdaji vrednostnih papirjev,

 - o ustanovitvi pravnih oseb oz. vključevanju v zadružne zveze,

- o moratoriju za sprejemanje novih članov in o prepovedi vpisov novih članov,

- o oblikovanju skladov,

- o drugih zadevah v skladu z zakonom in temi pravili.

31. člen

/seje in sklic/

(1) Občni zbor je redni ali izredni.

(2) Redni občni zbor skliče po izteku poslovnega leta predsednik zadruge, v kolikor pa ga v predvidenem roku ne skliče, ga mora v nadaljnjem mesecu dni sklicati nadzorni odbor.

(3) Izredni občni zbor skliče predsednik zadruge ali upravni odbor zadruge vedno, kadar to zahtevajo koristi zadruge. Sklic izrednega občnega zbora lahko zahteva tudi nadzorni odbor,  1/10 (ena desetina) vseh članov ali pa skupno vsaj 100 (sto) članov.

(4) Zahteva za sklic izrednega občnega zbora mora biti pisna in mora vsebovati dnevni red.

(5) V kolikor predsednik zadruge po takšni zahtevi ne skliče izrednega občnega zbora v 2 (dveh) tednih po prejemu zahteve, lahko izredni občni zbor skliče nadzorni odbor oziroma člani ali član, ki so zahtevali sklic.

32. člen

/vabilo na občni zbor/

(1) Vabilo na občni zbor mora vsebovati dan, kraj in uro občnega zbora in predlog dnevnega reda.

(2) Vabilo se pošlje osebno vsem članom po pošti.

(3) Vabilo za občni zbor se pošlje vsaj 14 (štirinajst) dni pred sejo občnega zbora.

33. člen

/dnevni red/

(1) Na zahtevo člana je treba uvrstiti na dnevni red sklepanje o zadevi, če je zadruga prejela njegovo pisno zahtevo, še preden je bilo vabilo za občni zbor poslano članom.

(2) Ob soglasju vseh članov lahko občni zbor dnevni red razširi tudi za odločanje o zadevi, ki ni bila navedena na vabilu.

(3) Ne glede na predlagan oz. sprejet dnevni red lahko občni zbor odloča o predlogu za sklic novega občnega zbora in o predlogih, ki se nanašajo na vodenje občnega zbora, lahko pa tudi vedno obravnava predloge in pobude članov.

(4) Kadar občni zbor sklepa o letnem obračunu, delitvi presežka oz. poravnavi izgube, spremembi zadružnih pravil, statusni spremembi ali prenehanju zadruge, morajo biti predlog letnega obračuna skupaj s poročilom o poslovanju in poročilom o pregledu letnega obračuna, predlog za spremembo zadružnih pravil, kakor tudi predlog za statusno spremembo ali za prenehanje zadruge na vpogled vsakemu članu na sedežu zadruge od dneva, ko je bilo poslano vabilo na občni zbor.

34. člen

/kvorum/

(1) Občni zbor lahko sklepa, če je navzočih več kot polovica vseh članov.

(2) Ne glede na število navzočih občni zbor lahko prične z delom eno uro po sklicu, če so bili člani na to posebej opozorjeni v vabilu.

35. člen

/sklepanje/

(1) Občni zbor sprejema sklepe z večino glasov navzočih, razen v primerih, ko se posebej zahteva dvotretjinska večina glasov.

(2) Glasuje se javno z dvigovanjem rok ali volilnih kartončkov, razen v primerih, ko občni zbor z večino glasov odloči, da se glasuje tajno, in v primerih, ko je tajno glasovanje določeno s tem ali posebnim splošnim aktom zadruge.

(3) Pri volitvah se šteje, da so izvoljeni tisti, ki so dobili največ glasov. Pri enakem številu glasov se glasovanje ponovi. Če je dvoje ali več kandidatov za isto mesto na ponovnem glasovanju dobilo enako število glasov, odloči žreb.

(4) Občni zbor lahko vsa glasovanja opravi tudi preko e-odločanja na za to prirejenem portalu spletne strani zadruge, kjer se objavljajo vprašanja, o katerih mora odločiti kateri izmed organov zadruge. Vsak član zadruge dobi ob vstopu v zadrugo svojo uporabniško ime in geslo, ki mu služi za neposredno varno odločanje o vseh pomembnih vprašanjih zadruge.

36. člen

/kvalificirano sklepanje/

(1) Z 2/3 (dvotretjinsko) večino glasov se sprejemajo sklepi o:

- spremembi dejavnosti zadruge,

- povečanju zneska ali števila deležev,

- določitvi strožjih pogojev za izstop iz zadruge,

- zmanjšanju pravic članov ob prenehanju članstva ali ob prenehanju zadruge,

 - statusnih spremembah zadruge.

37. člen

/ničnost in izpodbojnost/

(1) Sklep občnega zbora, ki je v nasprotju s prisilnimi predpisi, je ničen.

(2) Sklep občnega zbora, ki je v nasprotju z zadružnimi pravili ali daje neupravičeno korist enemu ali več članom oz. drugim osebam v škodo zadruge, lahko predsednik zadruge, upravni odbor ali nadzorni odbor izpodbija s tožbo pri pristojnem sodišču v roku 60 (šestdeset) dni po končanem občnem zboru. Vsak član lahko zahteva isto, kadar je glasoval proti takemu sklepu in zahteval, da se njegov protest vpiše v zapisnik.

(3) Ugotovitev ničnosti sklepa občnega zbora lahko kadarkoli zahteva vsakdo, ki ima pravni interes.

(4) Če tožbo za ugotovitev ničnosti ali razveljavitev sklepa vloži organ, ki zastopa zadrugo, zastopa zadrugo v pravdi nadzorni odbor ali en oziroma več pooblaščencev, ki jih imenuje občni zbor.

(5) Pravnomočna sodna odločba o ugotovitvi ničnosti ali razveljavitvi sklepa občnega zbora učinkuje za vse člane.

38. člen

Občni zbor vodi predsednik zadruge. Če je občni zbor sklical nadzorni odbor ali določeno število članov ali član zadruge, ki ima več kot 7% (sedem odstotkov) deležev zadruge, vodi občni zbor predsednik nadzornega odbora.

39. člen

/zapisnik/

(1) O delu občnega zbora mora biti sestavljen zapisnik.

(2) Zapisnik vsebuje kraj in čas občnega zbora, seznam navzočih članov s številom pripadajočih glasov posameznemu članu, če imajo različno število glasov, sprejete sklepe z navedbo izida glasovanja in morebitna ločena mnenja članov.

(3) Zapisnik podpišejo predsedujoči, zapisnikar in 1 (en) overitelj, ki ga izvoli občni zbor.

(4) V 14-ih (štirinajstih) dneh po končanem občnem zboru mora biti zapisnik na vpogled vsem članom na sedežu zadruge, tistim članom, ki to zahtevajo, pa poslan njegov prepis ali fotokopija na stroške zadruge.

40. člen

/predsednik/

(1) Zadruga ima predsednika, ki ga izvoli in odpokliče občni zbor.

(2) Predsednik zadruge predstavlja in zastopa zadrugo brez omejitev.

(3) Predsednik zadruge predseduje upravnemu odboru zadruge in vodi njegovo delo. Mandatna doba predsednika in podpredsednika je 4 (štiri) leta s pravico ponovnega imenovanja.

(4) Predsednika izbira občni zbor izmed prijavljenih kandidatk in kandidatov na podlagi meril in kriterijev javnega razpisa, ki ga oblikuje upravni odbor zadruge.

(5) Predsednik zadruge odgovarja za zakonito in pošteno poslovanje z vsem svojim premoženjem. Ob nastopu funkcije prevzame obvezni delež predsednika v višini 3.000 EUR ali pa tega prevzame po obrokih v času 12 mesecev opravljanja funkcije. Njegova dolžnost je z 1/5 svojega osebnega dohodka povečevati svoj delež v zadrugi.

41. člen

/upravni odbor/

(1) Upravni odbor vodi poslovanje zadruge in je odgovoren za zakonitost dela ter poslovanja zadruge.

(2) Upravni odbor je kolektiven organ, kateremu predseduje predsednik zadruge in sklepa na sejah upravnega odbora.

(3) Upravni odbor sestavlja 5 (pet) članov:

- predsedujoči upravnega odbora tj. predsednik zadruge,

 - član - podpredsednik zadruge,  

3 (trije) člani upravnega odbora.

(4) Upravni odbor ima naslednje pristojnosti:

- sklicuje občni zbor,

- uresničuje sklepe občnega zbora,

 - odloča o poslovanju zadruge in vodi poslovno politiko v skladu z usmeritvami in sklepi občnega zbora zadruge,

 - odloča o upravljanju sredstev zadruge,

- odloča o investicijah v sredstva zadruge, ki niso zajete v programu dela, do višine 30.000,00 EUR (trideset tisoč evrov),

- odloča o financah zadruge v skladu z usmeritvami in sklepi občnega zbora zadruge,

 - skrbi za smotrno poslovanje in organizacijo dejavnosti zadruge,

- odloča o članstvu v zadrugi in vodi članski imenik,

- zaposluje sodelavce zadruge nasploh in sodelavce s posebnimi pooblastili in odgovornostmi.

(5) Mandatna doba upravnega odbora je 4 (štiri) leta s pravico ponovnih imenovanj brez omejitev.

(6) V primeru razrešitve enega člana upravnega odbora se lahko za preostanek mandatne dobe razrešenega člana imenuje nadomestni član kot vršilec dolžnosti. Posameznega člana upravnega odbora lahko razreši in imenuje nadomestnega tisti organ ali upravičen član zadruge, ki ga tudi izvoli ali imenuje.

42. člen

/odločanje upravnega odbora/

(1) Upravni odbor odloča na sejah, ki jih sklicuje predsednik zadruge po potrebi, vendar najmanj enkrat na 3 (tri) mesece.

(2) Vsak član kot tudi predsednik upravnega odbora ima 1 (en) glas. V primeru izenačenja glasov ima odločujoč glas predsednik zadruge.

(3) Upravni odbor je sklepčen s kvorumom prisotnega predsednika ali podpredsednika zadruge in najmanj 2 (dveh) članov. Sejo lahko vodi le predsednik zadruge ali v primeru njegove odsotnosti podpredsednik zadruge.

43. člen

/volitve upravnega odbora/

(1) Upravni odbor izvoli občni zbor na redni seji.

(2) Lista kandidatov za predsednika zadruge kot tudi za ostale člane upravnega odbora mora biti objavljena na oglasni deski ali spletni strani zadruge vsaj 7 (sedem) dni pred sejo občnega zbora, na kateri se opravijo volitve, te se lahko opravijo tudi elektronsko.

(3) Upravni odbor je izvoljen s tajnim glasovanjem preko pisnih ali e-glasovnic in sicer tako, da ima vsak član zadruge pravico oddati glas za kandidata za predsednika zadruge oz. predsedujočega upravnemu odboru in glasove za kandidate za člane upravnega odbora.

(4) Volitve se lahko opravijo elektronsko.

44. člen

/nadzorni odbor/

(1) Nadzorni odbor je nadzorni organ zadruge.

(2) Nadzorni odbor sestavljajo: - predsednik, - 2 (dva) člana.

(3) Nadzorni odbor ima naslednje pristojnosti:

- nadzira celotno delo in poslovanje predsednika in upravnega odbora zadruge ter delavcev s posebnimi pooblastili in odgovornostmi,

- skrbi, da je občnemu zboru pravočasno predložen letni obračun,

- kadarkoli, razen kadar bi z zahtevo povzročil materialno škodo zadrugi, lahko pregleduje poslovne knjige, spise, listine, vrednostne papirje, blagajno, naprave, blago in drugo premoženje zadruge,

- skliče občni zbor zadruge, če to zahtevajo koristi zadruge, še posebej pa, če ugotovi hujše nepravilnosti pri delu in poslovanju zadruge ali hujše kršitve zakona, zadružnih pravil oz. sklepov občnega zbora.

(4) Pred sprejemom mesečnega, tri mesečnega, pol letnega ali letnega obračuna se mora na občnem zboru prebrati poročilo nadzornega odbora o pregledu obračuna oz. se ga objavi na spletni strani zadruge.

(5) V primeru razrešitve enega člana ali predsednika nadzornega odbora se lahko za preostanek mandatne dobe razrešenega člana ali predsednika imenuje nadomestni član ali predsednik kot vršilec dolžnosti.

(6) Član nadzornega odbora ne sme biti hkrati član upravnega odbora kot tudi ne predsednik zadruge.

45. člen

/odločanje nadzornega odbora/

(1) Nadzorni odbor odloča na sejah, ki jih sklicuje predsednik nadzornega odbora po potrebi, vendar najmanj 1 (enkrat) na leto.

(2) Vsak član kot tudi predsednik nadzornega odbora ima 1 (en) glas. V primeru izenačenja glasov ima odločujoč glas predsednik nadzornega odbora.

(3) Nadzorni odbor je sklepčen s kvorumom prisotnega predsednika nadzornega odbora in 1 (enega) člana.

46. člen

/volitve nadzornega odbora/

(1) Nadzorni odbor izvoli občni zbor na redni seji.

(2) Nadzorni odbor se izvoli tako, da ima vsak član zadruge pravico oddati glas za kandidata za predsednika nadzornega odbora in glasove za kandidate za člane nadzornega odbora. Pri tem lahko razdeli vsak član enako število glasov med kandidate za člane nadzornega odbora.

(3) Volitve se lahko opravijo elektronsko.

X. POSEBNE DOLOČBE O ORGANIH, ČLANSTVU IN OBVEŠČANJU

47. člen

(1) Na občnem zboru ne sme glasovati član, kadar občni zbor sklepa o njegovem zahtevku ali obveznosti do zadruge ali obveznosti koga drugega do zadruge in ima član v tej zadevi, čeprav gre za zahtevek ali obveznost druge osebe, zadrugi nasproten interes.

(2) Člani, ki jim je bil poslan sklep o izključitvi, članstvo pa jim še ni prenehalo ter člani, ki niso izpolnili dospele obveznosti iz prevzetega deleža niti po tridesetih dneh po pisnem opominu, nimajo pravice glasovati na občnem zboru.

48. člen

Kadar sklepa pogodbo z zadrugo predsednik zadruge, zastopa zadrugo podpredsednik zadruge ali pooblaščenec, ki ga za to posebej določi občni zbor.

49. člen

Članstvo se obvešča o sklepih občnega zbora zadruge preko e-pošte ter preko vpogleda v zapisnik, ki se vodi na seji občnega zbora, ki se nahaja na sedežu zadruge in na spletni strani  ter mora biti zapisan v skladu z določbami 39. člena teh zadružnih pravil.

XI. PRAVICA DO ODŠKODNINE V PRIMERU NEUTEMELJENE RAZREŠITVE

50. člen

(1) Zaposleni v zadrugi s posebnimi pooblastili in odgovornostmi ne morejo biti razrešeni oz. odpoklicani, ne da bi imeli pred tem možnost, da se izjavijo o vseh dejstvih in okoliščinah, pomembnih za to odločitev.

(2) Člani organov, ki so bili razrešeni oz. odpoklicani s funkcije pred iztekom mandata, imajo pravico do odškodnine, v kolikor za tak ukrep ni bilo utemeljenega razloga.

XII. POSLOVNA TAJNOST

51. člen

(1) Za poslovno tajnost se določijo listine in podatki:

 - ki jih na predlog predsednika zadruge ali nadzornega odbora določi občni zbor,

 - ki jih kot take označi upravni odbor, ki vsebujejo ponudbo poslovnim partnerjem ali ponudbo za razpis ali javni natečaj, dokler se ne objavijo rezultati razpisa ali natečaja.

(2) Člani in zaposleni so dolžni varovati poslovno tajnost tudi po prenehanju članstva oz. delovnega razmerja, kadar bi s kršitvijo dolžnosti varovanja zadrugi povzročili gmotno škodo.

XIII. PRENEHANJE ZADRUGE

52. člen

(1) Zadruga preneha pod pogoji in na način, določenimi v 47. členu Zakona o zadrugah.

(2) Sredstva rezervnega sklada se v redni likvidaciji lahko uporabijo samo za poplačilo upnikov.

(3) Premoženje, ki ostane v likvidacijski masi po pokritju vseh terjatev in obveznosti, se razdeli med člane sorazmerno z vrednostjo deležev.

XIV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

53. člen

(1) Ta zadružna pravila začnejo veljati z dnem vpisa v register pravnih oseb pri pristojnem registrskem organu.

(2) Dopolnitve in spremembe teh zadružnih pravil se sprejemajo po enakem postopku in na način kot sama zadružna pravila.

(3) Ta zadružna pravila vsebujejo vsa določila sprejeta na občnem zboru zadruge dne 03.05.2016.

(4) Ta zadružna pravila so hierarhično najvišji pravni akt zadruge, vsi ostali akti morajo biti usklajeni z določili teh zadružnih pravil.

Podpri Peko kooperativa

Kliknite na obarvano polje, da pridete do navodil za vplačilo deležev ali plačila donacije